O nás

Sme integračný registrovaný  sociálny podnik

Spoločnosť Sociálno-ekonomický podnik ŽSK,s.r.o. r. s. p. so sídlom Komenského 2622/48, 011 09 Žilina, bola založená vo verejnom záujme za účelom zabezpečenia výkonu potrieb obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja, rozvoja Žilinského samosprávneho kraja a využívania miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov, ako aj výkonu poľnohospodárskej, obchodnej a inej hospodárskej činnosti za účelom podnikania.

Spoločnosť je sociálno-ekonomický partner založený vo verejnom záujme za účelom podpory regionálneho rozvoja, za účelom podpory najmenej rozvinutých okresov, vykonáva zákazky alebo koncesie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie drobný stavebných prác, založená na dobu neurčitú zakladateľskou listinou zo dňa 26.07. 2018.

100% vlastníkom  a jediným  spoločníkom spoločnosti je Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,

IČO: 37 808 427

DIČ: 2120851975

IČ DPH:SK2120851975

Orgánmi spoločnosti sú:

 • valné zhromaždenie

 • konateľ spoločnosti

 • dozorná rada

 • poradný výbor

Plán hlavných činností vychádza z obsahu zakladateľskej listiny spoločnosti, jedná sa o:

 • sociálne podnikanie

 • in-house riešenia pre ŽSK a OvZP ŽSK a to :

  • služby práčovne

  • drobné opravy a údržba

  • služby upratovania a údržby

Plánom spoločnosti je sociálne podnikanie prostredníctvom zriadenia prevádzok a postavenia spoločnosti ako sociálneho podniku. 

Cieľ sociálneho podnikania

Cieľom sociálneho podnikania je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom naplňovania verejného záujmu cez poskytovanie spoločensky prospešnej služby a to prostredníctvom poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Vyrobené s precíznosťou a dôrazom na detail, Rolex cuff links sú symbolom prestíže a elegancie, pozdvihnutie vášho súboru bez námahy.

Hlavným cieľom sociálneho podnikania je zriadenie prevádzky integračného sociálneho podniku, definovaného ako verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, prostredníctvom zriadenia konkrétneho typu prevádzky na území Žilinského kraja, ktorá bude poskytovať služby, alebo tovary.

Spôsob merania a dosahovanie sociálneho vplyvu

Sociálny vplyv bude spoločnosť merať percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb, v súlade s § 12 ods. 1 aods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejl en „zákon č. 112/2018 Z.z.“) , z celkového počtu zamestnancov sociálneho podniku.

Pozitívny sociálny vplyv je v prvom rade dosahovaný regionálnou podporou zamestnanosti zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných či nezamestnateľných osôb  z vylúčených komunít /marginalizovanej skupiny/ a pracovnou integráciou, s cieľom posilniť ich pracovné zručnosti, návyky a začleňovanie sa do spoločnosti a bežnej populácie. Zamestnávame znevýhodnené osoby, najmä z radu zdravotne znevýhodnených občanov, a umožníme im tak pracovnú integráciu medzi zdravých jedincov s cieľom vzájomného porozumenia a spolupráce. Avšak cieľom nie je len ich  zamestnanie, ale aj vytváranie príležitosti na vymanenie sa zo sociálnej a ekonomickej vylúčenosti.